Algemene Voorwaarden

Ingaande per 1 augustus 2020

Art 1: Definities

 1. Nationale Netwerk Agenda (ook wel Opdrachtnemer, ook wel netwerk) is onderdeel van Publr Media B.V.: KVK 74748112, gevestigd te Hoofddorp, Burgemeester Pabstlaan 10 D 2, 2131XE.
 2. Website: www.nationalenetwerkagenda.nl
 3. Wederpartij: de natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Nationale Netwerk Agenda. 
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Nationale Netwerk Agenda.
 5. Partners: derden die met zorg zijn geselecteerd door Nationale Netwerk Agenda en betrokken zijn bij uitvoering van de opdracht.
 6. Overeenkomst: de (langs elektronische weg gesloten) overeenkomst tussen Nationale Netwerk Agenda en Wederpartij.
 7. Diensten: zoals te vinden op de website.
 8. Aanbod: zoals te vinden op de website.
 9. Platform: de digitale/online omgeving van Nationale Netwerk Agenda te vinden via www.NationaleNetwerkAgenda.nl
 10. Doel: het samenbrengen van vraag en aanbod aan netwerk gerelateerde B2B diensten via het platform Nationale Netwerk Agenda. 

Art. 2: Algemene Voorwaarden & Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Nationale Netwerk Agenda partij is.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde, algemene voorwaarden gehanteerd door Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 4. Nationale Netwerk Agenda behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn 30 dagen na publicatie op de website.
 5. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig als deze door Nationale Netwerk Agenda schriftelijk is bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging van van Nationale Netwerk Agenda, prevaleren altijd de algemene voorwaarden van Nationale Netwerk Agenda. 
 6. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd, blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Nationale Netwerk Agenda en Wederpartij zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 7. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van Nationale Netwerk Agenda is Nederlands recht van toepassing.

Art 3: Wijzigingen van de diensten en de Website
Nationale Netwerk Agenda heeft het recht de Website of delen daarvan te allen tijde te mogen wijzigen. 

Nationale Netwerk Agenda kan te allen tijde zijn diensten wijzigen of beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal binnen een redelijke termijn aangekondigd worden voordat deze wordt doorgevoerd.


Art. 4: Aanbod en Overeenkomst 

 1. Het geen Nationale Netwerk Agenda aan diensten aanbied (het Aanbod) is te vinden op de website. 
 2. Nationale Netwerk Agenda biedt enkel een platform waarop vraag en aanbod van zakelijke diensten gericht op netwerken samenkomt. 
 3. Nationale Netwerk Agenda neemt op geen enkele wijze actief deel in de bemiddeling tussen partijen.
  Wederpartij dient zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een overeenkomst aangaat met een partij gevonden via Nationale Netwerk Agenda.
 4. Nationale Netwerk Agenda voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van het aanbod geplaatst op de website.
 5. De Abonnementen, zoals aangeboden via de website, hebben allen een looptijd van één jaar (12 kalender maanden).
 6. Een overeenkomst tussen Nationale Netwerk Agenda en Wederpartij komt tot stand door middel van een (digitale) akkoordverklaring van de Wederpartij met betrekking tot het aanbod van Nationale Netwerk Agenda . 
 7. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 8. Nationale Netwerk Agenda kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
 9. Nationale Netwerk Agenda zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 10. De Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Nationale Netwerk Agenda uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 11. Het tijdsbestek van de overeenkomst tussen Nationale Netwerk Agenda en Wederpartij wordt aangegeven in het Aanbod.
 12. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nationale Netwerk Agenda niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 13. Nationale Netwerk Agenda heeft te allen tijde het recht een overeenkomst met een partij te weigeren.

Art. 5: Informatie (-verstrekking) & AVG

 1. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nationale Netwerk Agenda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nationale Netwerk Agenda worden verstrekt.
 2. Indien de door Wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van Wederpartij.
 3. Wederpartij geeft met het verstrekken van de informatie aan Nationale Netwerk Agenda toestemming voor het (openbaar) gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door Nationale Netwerk Agenda.
 4. De door Wederpartij aangeleverde informatie zal uitsluitend door Nationale Netwerk Agenda gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht die uit onderhavige overeenkomst voortvloeit.
 5. Met betrekking tot de door de Wederpartij aan Nationale Netwerk Agenda verstrekte persoonsgegevens handelt Nationale Netwerk Agenda te allen tijde volgens de laatste AVG richtlijnen.
 6. Nationale Netwerk Agenda is te allen tijde gerechtigd tot het verwijderen van de door Wederpartij geplaatste informatie op het door Nationale Netwerk Agenda beschikbaar gestelde platform, indien deze informatie niet stookt met de goede zeden (etc), in strijd met de uitstraling van het netwerk, of anderszins schadelijk voor Nationale Netwerk Agenda of derden.
 7. De Privacy Verklaring van Nationale Netwerk Agenda is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Nationale Netwerk Agenda. De Privacy Verklaring is te raadplegen op de website en wordt op verzoek per mail verstrekt.

Art.: 6 Regels platform

Toegankelijkheid Informatie

 1. Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met Nationale Netwerk Agenda toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, zoals vraag/aanbod inhoud en -informatie en communicatie met andere Gebruikers.
 2. De profiel gegevens (naam, contactgegevens, etc)  kunnen worden ingezien en bewerkt/verwijderd. 
 3. De door Gebruiker op het openbare forum geplaatste informatie, zoals agendapunten, kunnen op verzoek van Gebruiker worden aangepast door Nationale Netwerk Agenda.
 4. In het kader van transparantie is Gebruiker verplicht een gebruiksnaam te kiezen overeenkomstig aan de naam van het bij het platform geregistreerde netwerk. 
 5. Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om de Diensten van de Website/het platform te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van andere Gebruikers en relevante informatie over diens vraag/aanbod. 

Gebruik Informatie

 1. Nationale Netwerk Agenda heeft gedurende de duur van de overeenkomst met Gebruiker, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Gebruiker die door hen bij het gebruik van de Dienst zijn verstrekt. Denk hierbij aan informatie die Gebruiker aan Nationale Netwerk Agenda heeft verstrekt bij registratie, zoals persoonsgegevens, informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, bericht inhoud, content, betaalinformatie (indien van toepassing) en communicatie tussen Gebruikers.

Regels forum content/informatie

 1. De content/informatie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. 
 2. Het is niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is
 3. De content/informatie mag geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 
 4. Het is verboden Content/informatie te plaatsen die inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrechten van derden.
 5. Het is uitdrukkelijk verboden false/verkeerde informatie te plaatsen.
 6. Het is verboden content/informatie te plaatsen die bewust dan wel onbewust schade berokkent aan derden.
 7. Het is verboden content/informatie te plaatsen die in strijd is met het doel en strekking van Nationale Netwerk Agenda.

Verwijdering informatie

 1. Het is Nationale Netwerk Agenda te allen tijde toegestaan zonder voorafgaande toestemming of mededeling informatie van het forum te verwijderen die naar zijn inzicht te plaatsen is onder het eerste lid van dit artikel.
 2. Wederpartij zal schriftelijk op de hoogte gesteld worden van het verwijderde en vermelding van de reden waarop de verwijdering rust en een waarschuwing ten aanzien van het verbod op het plaatsen van soortgelijke content in de toekomst.

Schorsing

 1. Schorsing kan plaatsvinden indien Nationale Netwerk Agenda informatie van Wederpartij van het forum heeft verwijderd, Wederpartij hiervoor een waarschuwing heeft ontvangen en vervolgens geen gehoor geeft aan deze waarschuwing.
 2. Schorsing kan plaatsvinden indien Nationale Netwerk Agenda een klacht heeft ontvangen van een derde ten aanzien van wederpartij en Nationale Netwerk Agenda tijd nodig heeft de klacht te onderzoeken.

Verwijdering account

 1. Nationale Netwerk Agenda is gerechtigd tot het verwijderen van het account van Wederpartij in geval laatstgenoemde tot twee keer toe geen gehoor heeft gegeven aan waarschuwingen gegeven door Nationale Netwerk Agenda, indien de door Wederpartij geplaatste informatie op het forum die schadelijk is voor Nationale Netwerk Agenda en/of derde, of vanwege omstandigheden waardoor het redelijkerwijs niet van Nationale Netwerk Agenda gevraagd kan worden de overeenkomst voort te zetten. 
 2. Nationale Netwerk Agenda zal ingeval overgegaan wordt tot verwijdering van het account in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal  Nationale Netwerk Agenda niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden waardoor het redelijkerwijs niet van Nationale Netwerk Agenda gevraagd kan worden de overeenkomst voort te zetten. 

Ranking

 1. De Ranking van het geplaatste in de agenda vindt plaats in chronologische volgorde.
 2. Ranking van aanbiedingen van Webinars/Workshops vinden plaats in chronologische volgorde.
 3. Ranking van het geplaatste op de zogenaamde ‘Partner pagina’ (locaties, catering, etc) plaats in alfabetische volgorde.
 4. Informatieve mededelingen afkomstig van Nationale Netwerk Agenda staan te allen tijde vast bovenaan de pagina.
 5. Mededelingen met een commercieel karakter afkomstig van Nationale Netwerk Agenda worden op gelijke wijze geranked als berichten van leden.


Art. 7: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Er geldt een opzegtermijn van één kalender maand voor het opzeggen van de abonnementen.  Nationale Netwerk Agenda stuurt twee maanden voor het aflopen van het abonnement per mail een herinnering met een link. Deze link stuurt de Wederpartij door naar een pagina waarop de Wederpartij het abonnement voor een jaar kan verlengen. Heeft de Wederpartij één maand voor het ingaan van de opzegtermijn niet verlengt dat wordt het abonnement automatisch beëindigd op de einddatum. 
 2. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, vind in geen geval restitutie van het aan Nationale Netwerk Agenda betaalde plaats.
 3. Indien Nationale Netwerk Agenda tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door opschorting of ontbinding zijn ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd vanwege wanprestatie aan de zijde van Nationale Netwerk Agenda zal restitutie van het door Wederpartij betaalde naar rato (het betaalde met aftrek van de maanden waarin Wederpartij geen gebruik meer kan maken van de dienst) plaatsvinden.

Art. 8: Prijzen, betalingen & credits

 1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
 2. Nationale Netwerk Agenda hanteert een afname van één abonnement per chapter/regio/afdeling van een netwerk. 
 3. Nationale Netwerk Agenda gaat in geen geval over tot restitutie van het betaalde, tenzij art 7.4.
 4. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 5. Indien Wederpartij met het verstrijken van de betalingstermijn niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Nationale Netwerk Agenda 
 6. gerechtigd de vordering uit handen te geven. De buitengerechtelijke incassokosten zullen in rekening worden gebracht.

Credits

 1. Credits die voor gebruik op Nationale Netwerk Agenda, zijn enkel aan te schaffen via Nationale Netwerk Agenda.
 2. Credits zijn in geen geval vatbaar voor restitutie en zijn niet overdraagbaar.
 3. Credits zijn geldig en te gebruiken gedurende de duur van het lidmaatschap bij Nationale Netwerk Agenda.
 4. Per plaatsing/publicatie van een evenement kost het één credit. Per plaatsing/publicatie van een webinar kost twee credits.
 5. Nadat een evenement of webinar gepubliceerd is kan het gepubliceerde aangepast worden, maar niet verwijderd. Is het eenmaal gepubliceerd, dan worden credits afgetrokken.
 6. Het tegoed aan credits is te raadplegen via de site. Het aantal gepubliceerde events door de gebruiker gelden als bewijs voor het aantal reeds betaalde credits.

Art. 9: Wanbetaling & Eigendomsvoorbehoud

 1. In geval van wanbetaling heeft Nationale Netwerk Agenda voorafgaande kennisgeving het recht om de door wederpartij geplaatste informatie op het door Nationale Netwerk Agenda beschikbaar gestelde platform offline te halen.
 2. In geval van beslaglegging door derden, surseance van betaling of faillissement, is Wederpartij verplicht om Nationale Netwerk Agenda daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 3. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige rechten ten behoeve van Nationale Netwerk Agenda onverlet.

Art. 10: Intellectuele eigendom (I.E)

 1. Alle door Nationale Netwerk Agenda gegenereerde en/of vervaardigde Werken zijn belast met diens rechten van I.E. 
 2. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek en het ruimer of op andere wijze (wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp) te (laten) gebruiken dan is overeengekomen, geldt een namens Nationale Netwerk Agenda onmiddellijk opeisbare vordering van €2.000, vermeerderd met €200 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt. 
 3. De sanctie in het voorgaande lid laat het recht van Nationale Netwerk Agenda voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Art. 11: Aansprakelijkheid 

 1. De werkzaamheden aangeboden door Nationale Netwerk Agenda betreffen altijd een inspanningsverplichting, derhalve kan Nationale Netwerk Agenda niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verliezen, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de overeenkomst gesloten tussen Nationale Netwerk Agenda en Wederpartij. 
 2. Het gebruik van de Diensten geleverd door Nationale Netwerk Agenda is voor risico van Wederpartij.
 3. Wederpartij vrijwaart Nationale Netwerk Agenda tegen aanspraken van derden welke direct of indirect met de werkzaamheden van Nationale Netwerk Agenda samenhangen of zouden kunnen samenhangen, waaronder schade geleden door: 
  1. a.het aangaan van een overeenkomst op basis van een door een Gebruiker gedaan aanbod
  2. b.het gebruik van via de Website aangeboden diensten
  3. c.het inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van) een aanbod.
 4. Nationale Netwerk Agenda is niet aansprakelijk voor de inhoud (ondermeer juistheid) van de door wederpartij op het Platform geplaatste content.
 5. Nationale Netwerk Agenda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Nationale Netwerk Agenda is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door Wederpartij zijn verstrekt. 
 6. Nationale Netwerk Agenda kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Aansprakelijkheid van Nationale Netwerk Agenda beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans totdat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nationale Netwerk Agenda.

Art. 12: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nationale Netwerk Agenda geen invloed kan uitoefenen, waardoor Nationale Netwerk Agenda niet in staat is haar verplichtingen na te komen, onder meer:
  1. elektrische storingen
  2. storingen van internet en computernetwerkfaciliteiten
 2. Wederpartij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Indien Nationale Netwerk Agenda bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Art.13: Inschakelen derden en aansprakelijkheid 

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is Nationale Netwerk Agenda gerechtigd derden in te schakelen.
 2. Bij het inschakelen van derden zal Nationale Netwerk Agenda de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. De artikelen 6:6 lid 2 BW 6:76 en 6:171 BW worden, voorzover wettelijk toegestaan, buiten toepassing verklaard.
 4. Nationale Netwerk Agenda is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de derden welke bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of grove schuld van Nationale Netwerk Agenda.

Art. 14: Websites en diensten van derden
De Website kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (onder andere door middel van een hyperlink of banner). Nationale Netwerk Agenda heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.


Art. 15: Klachten 

 1. De melding met betrekking tot een klacht dient binnen 5 werkdagen na ontstaan schriftelijk via het contactformulier op de website te worden gemeld aan Nationale Netwerk Agenda en dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Nationale Netwerk Agenda in staat is adequaat te reageren.
 2. De klacht wordt in behandeling genomen door een door Nationale Netwerk Agenda.
 3. Er wordt een termijn van 30 dagen gehanteerd om de klacht te onderzoeken en de Wederpartij van reactie te voorzien.
 4. Het melden van een klacht ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting. Ook blijft Wederpartij gehouden tot afname en betaling van overige opdrachten waartoe hij Nationale Netwerk Agenda opdracht gegeven heeft.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, worden de kosten daardoor ontstaan (onder andere onderzoekskosten) aan Wederpartij in rekening gebracht. 
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen tegen Nationale Netwerk Agenda één jaar.

Art. 16: Geschillen

 1. Bij geschillen met Nationale Netwerk Agenda zullen de partijen trachten deze onderling te schikken. Zo nodig met behulp van een onpartijdige mediator. De partijen verdelen de kosten van de mediator gelijk. 
 2. Geschillen met  Nationale Netwerk Agenda, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, waarvan een traject als genoemd in voorgaande lid onsuccesvol is gebleken, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Nationale Netwerk Agenda, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 
 3. Indien sprake is van een geschil tussen gebruikers van Nationale Netwerk Agenda dienen partijen dit onderling op te lossen.


PDF versie